НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Герб студентського самоврядування


ПОЛОЖЕННЯ про Студентське самоврядування Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого в редакції від 25 вересня 2014 року

Завантажити

Преамбула
Прагнучи самостійно вирішувати питання самоорганізації, дозвілля, морально-етичного, культурного та спортивного розвитку студента як всебічно-розвинутої особистості, а також з метою активної участі студентів у громадському житті Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (далі – Університету), забезпечення співпраці студентських колективів, організацій та груп, студенти, співпрацюючи з керівництвом Університету, утверджують Положення Студентського самоврядування Університету (далі - Положення), яке спрямоване на врегулювання відносин, пов’язаних з реалізацією права студентів на самоврядування. У ньому встановлюються правові та організаційні засади створення та функціонування Студентського самоврядування. Органи Студентського самоврядування створюються на добровільних виборних засадах за ініціативою студентів і є складовою громадського самоврядування Університету. Органи Студентського самоврядування в Університеті здійснюють свою діяльність в інтересах всього студентства Університету. Обсяг повноважень органів Студентського самоврядування визначається цим Положенням й узгоджується з керівництвом Університету, але не може бути меншим, ніж визначено чинним законодавством України.
Розділ І Стаття 1. Цілі та завдання Студентського самоврядування
Органи студентського самоврядування: 1) беруть участь в управлінні вищим навчальним закладом у порядку, встановленому цим Законом України «Про вищу освіту» та статутом вищого навчального закладу; 2) беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування; 3) проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи; 4) беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти; 5) захищають права та інтереси студентів (курсантів), які навчаються у вищому навчальному закладі; 6) делегують своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих органів; 7) приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність; 8) беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання студентів у гуртожитках та організації харчування студентів; 9) розпоряджаються коштами та іншим майном, що перебувають на балансі та банківських рахунках органів студентського самоврядування; 10) вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм; 11) вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази вищого навчального закладу, у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів; 12) мають право оголошувати акції протесту; 13) виконують інші функції, передбачені Законом України «Про вищу освіту» та положенням про студентське самоврядування вищого навчального закладу. За погодженням з органом студентського самоврядування вищого навчального закладу приймаються рішення про: 1) відрахування студентів (курсантів) з вищого навчального закладу та їх поновлення на навчання; 2) переведення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб; 3) переведення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням; 4) призначення заступника декана факультету, заступника директора інституту, заступника керівника вищого навчального закладу; 5) поселення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, у гуртожиток і виселення їх із гуртожитку; 6) затвердження правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу в частині, що стосується осіб, які навчаються; 7) діяльність студентських містечок та гуртожитків для проживання осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі. Органи Студентського самоврядування вправі звертатися до адміністрації Університету з пропозиціями та заявами щодо вирішення завдань, передбачених основними напрямками діяльності Студентського самоврядування.
Стаття 2. Принципи діяльності Студентського Самоврядування
1. Самостійність. Студентське самоврядування в Університеті – це самостійна громадська діяльність студентів із реалізації функцій управління студентськими справами на факультетах (інститутах), яка здійснюється студентами відповідно до завдань, які стоять перед студентським колективом. Студентське самоврядування у своїй діяльності не дублює студентську профспілкову організацію, але може здійснювати повноваження щодо представництва та захисту інтересів студентів, у випадках, передбачених цим Статутом. 2. Законність. У своїй діяльності Студентське самоврядування керується законодавством України, рішеннями спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі освіти та науки, Статутом Університету, наказами ректора та цим Положенням. 3. Взаємодія і взаємопідтримка. Взаємодія органів Студентського самоврядування з адміністрацією Університету здійснюється на основі взаємної поваги, допомоги, співробітництва та партнерства. У своїй діяльності Студентське самоврядування користується підтримкою ректорату Університету та деканатів факультетів (інститутів), а також інших осіб та організацій, які виявили бажання співпрацювати зі Студентським самоврядуванням. 4. Світськість і аполітичність. У своїй діяльності Студентське самоврядування не залежить і не може сприяти чи підтримувати релігійні об’єднання, політичні партії та рухи. 5. Матеріальна незацікавленність. Студентське самоврядування не має на меті одержання прибутку. Кошти, які надходять до Студентського самоврядування, використовуються виключно на здійснення цілей Студентського самоврядування. 6. Свобода участі. Участь у діяльності Студентського самоврядування є вільною. Ніхто не може бути примушений до участі у Студентському самоврядуванні. 7. Рівність учасників. Ніхто не може бути обмежений в участі у Студентському самоврядуванні за ознакою расової, релігійної, етнічної, професійної, політичної приналежності, а також з інших мотивів. 8. Гласність. Вся діяльність Студентського самоврядування підлягає висвітленню і не може бути прихована від студентської громади. 9. Ініціативність. Діяльність студентського самоврядування базується на студентській ініціативі та ентузиазмі. 10. Підзвітність і відповідальність перед студентською громадою. Органи Студентського самоврядування несуть відповідальність перед студентською громадою за виконання покладених на них завдань. 11. Виборність. Кожен студент має право обирати і бути обраним до органів Студентського самоврядування.
Стаття 3. Структура Студентського самоврядування Університету
Студентське самоврядування здійснюється на рівні академічної групи, потоку, курсу, факультету (інституту), гуртожитку та Університету в цілому. Студентське самоврядування може бути колективним членом внутрішньодержавних та міжнародних спілок, організацій, асоціацій, союзів тощо. Структура Студентського самоврядування Університету складається з наступних органів: 1. Конференція Студентського самоврядування Університету (далі - Конференція); 2. Правління Студентського самоврядування Університету (далі - Правління); 3. Органи Студентського самоврядування факультетів (інститутів) Університету. Рішення Конференції та Правління вищу силу, порівняно з рішеннями інших ланок Студентського самоврядування. Рішення органів Студентського самоврядування є обов’язковими для виконання усіма студентами Університету.
Розділ ІІ Конференція Студентського самоврядування Університету

Стаття 4. Конференція Студентського самоврядування Університету
Вищим органом Студентського самоврядування є Конференція студентів (далі Конференція). Конференція скликається не менш ніж раз на рік. Для вирішення нагальних та невідкладних питань за ініціативою Правління Студентського самоврядування або членів ректорату Університету може скликатися позачергова Конференція. Ініціативу про її скликання може вносити третина від загальної кількості членів Правління Студентського самоврядування, Голова Правління, а також члени ректорату. Ініціатива третини членів Правління або Голови Правління має бути підтримана двома третинами голосів від загальної кількості членів Правління, а ініціатива членів ректорату не потребує підтримки і схвалення Правлінням. Головуючий на Конференції обирається Правлінням. Секретарем Конференції Університету є секретар Правління або, в разі його відсутності або припинення повноважень, обраний Конференцією Університету його делегат. Секретар фіксує хід роботи Конференції протоколом, який підписується Головуючим та секретарем Конференції. Порядок проведення Конференції визначається Регламентом, який затверджується Конференцією Університету. Учасниками Конференції є делегати - тридцять представників від кожного виконавчого органу Студентського самоврядування факультету (інституту), по десять представників від Прес-служби Студентського самоврядування та студентських організацій Університету. Делегати обираються на основі загального, прямого, рівного виборчого права шляхом таємного голосування. Автоматично делегатами Конференції є члени діючого Правління. Кожен делегат має право одного голосу й повинен особисто приймати участь у роботі Конференції. Делегування права представництва не допускається. Будь-який студент Університету може брати участь у роботі Конференції з правом дорадчого голосу. На Конференції студентів Університету можуть бути присутні представники ректорату, деканатів та Профкому студентів Університету як спостерігачі з правом дорадчого голосу. Конференція є повноважною за умови присутності двох третин делегатів від її складу.
Стаття 5. Повноваження Конференції
Конференція Студентського самоврядування Університету здійснює наступні повноваження: 1. Затверджує Положення Студентського самоврядування Університету, вносить до нього зміни і доповнення у порядку, передбаченому Положенням; 2. Ухвалює програмні документи та визначає основні напрямки діяльності Студентського самоврядування; 3. Затверджує, терміном на один рік, склад Правління; 4. Заслуховує звіт і дає оцінку діяльності Правління; 5. Приймає декларації, заяви, звернення та інші офіційні документи; 6. У разі потреби, розглядає та вирішує питання про реорганізацію або ліквідацію Студентського самоврядування та його органів; 7. Ухвалює рішення з будь-яких питань діяльності Студентського самоврядування, прийнятих нею до розгляду; 8. Може, на визначених нею умовах та на визначений термін, делегувати свої окремі повноваження Правлінню, а також органам управління Студентського самоврядування на факультетах (інститутах) з обов’язковим наступним звітом про виконання ними відповідних функцій; 9. Затверджує символіку Студентського самоврядування Університету; 10. Вирішує питання про вступ Студентського самоврядування Університету до внутрішньодержавних та міжнародних спілок, організацій, асоціацій, союзів тощо; 11. Виконує інші функції, передбачені цим Положенням. Рішення на Конференції приймаються простою більшістю голосів. Рішення, передбачені п. 1, 6, 8, 10 цієї статті, приймаються не менш як двома третинами голосів.
Розділ ІІІ Правління Студентського самоврядування Університету

Стаття 6. Правління
Правління є виконавчим органом Студентського самоврядування Університету. Воно реалізує цілі та завдання Студентського самоврядування у період між Конференціями. До складу Правління обирається по два представники від кожного факультету (інституту) денної форми навчання (крім факультету № 8 та інституту підготовки юридичних кадрів для органів Служби безпеки України). Також до складу Правління входять два представники від прес-служби Студентського самоврядування Університету та по одному представнику від студентського наукового товариства, гуртка з міжнародного права та інших студентських організацій Університету відповідно до затверджених статутів чи положень. Кандидатури членів Правління затверджуються Конференцією шляхом прямого таємного голосування простою більшістю голосів делегатів. Членами Правління є: 1. Голова Правління; 2. Перший заступник Голови Правління; 3. Два заступники Голови Правління; 4. Секретар Правління; 5. Голови комітетів та комісій Правління; 6. інші члени Правління. Організаційною формою роботи Правління є засідання, які проводяться не менш ніж раз на тиждень Головою Правління або одним із його заступників. На засіданнях Правління секретарем ведеться протокол, який підписується Головою Правління або його заступником та секретарем. На засідання Головою Правління або рішенням Правління можуть бути запрошені гості з правом дорадчого голосу. Членство у Правлінні не виключає членства в інших об'єднаннях громадян, якщо це не суперечить цілям і завданням Студентського самоврядування. Засідання Правління є повноважним у разі присутності на ньому простої більшості членів від його загального складу.
Стаття 7. Правління має наступні повноваження:
1. Проводить повсякденну роботу щодо захисту прав і законних інтересів студентів; 2. Спрямовує свою діяльність на активізацію участі студентів у навчальній та науково-дослідній роботі; 3. Сприяє створенню та діяльності товариств, гуртків, клубів тощо, співпрацює з ними; 4. Встановлює зв’язки з органами Студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів України та інших країн; 5. Координує діяльність органів Студентського самоврядування на рівні факультету (інституту), гуртожитку; 6. Інформує студентів Університету про свою діяльність; 7. Приймає рішення щодо проведення студентських акцій, заходів та програм; 8. Організовує та проводить науково-практичні конференцій, практикуми, диспути, тематичні «круглі столи», літературно-мистецькі заходи тощо; 9. Займається організацією та проведенням заходів, спрямованих на фізичний розвиток студентів та пропагування здорового способу життя; 10. Займається реалізацією цілей та завдань, поставлених Конференцією; 11. Звітує перед Конференцією щодо своєї діяльності; 12. Займається організацією проведення Конференції; 13. Формує комітети Правління за відповідними напрямками діяльності; 14. Розглядає скарги, пропозиції та приймає рішення за ними; 15. Здійснює облік, розподіл та контроль за використанням матеріальних ресурсів Студентського самоврядування; 16. Допомагає студентам у реалізації своїх творчих можливостей та ініціатив, залучує їх до активної участі у діяльності Університету; 17. Створює та ліквідує комісії Правління за поданням Голови Правління; 18. Може випускати власне студентське видання в електронному або друкованому вигляді, діяльність якого визначається окремим Положенням, що приймається на засіданні Правління; 19. Виключає членів Правління у випадках та на підставах, передбачених цим Положенням; 20. Виконує інші повноваження, які не суперечать цілям та завданнім Студентського самоврядування, закріплені цим Положенням. Прийняті на засіданні Правління рішення є обов’язковими для виконання всіма членами Студентського самоврядування Університету.
Стаття 8. Припинення членства в Правлінні
Підставами припинення членства в Правлінні є: 1. Добровільне складання повноважень; 2. Виключення за рішенням Правління; 3. Втрата статусу студента Університету. Виключення з членів Правління можливе за ініціативою ректорату, деканату (інституту), Голови Правління, однієї третини від загального складу Правління. Рішення про виключення приймається двома третинами від загального складу Правління шляхом відкритого голосування. Статус члена Правління поновлюється автоматично, якщо член Правління втратив статус студента у зв’язку з отриманням освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, але заново отримав стутус студента Університету у зв’язку із продовженням навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр права в Університеті. Днем поновлення вважається день зарахування особи до магістратури Університету.
Стаття 9. Підстави виключення з Правління
Підставами виключення з Правління є: 1. Систематичне порушення вимог чинного Положення за наявності попередження про неприпустимість таких порушень; 2. Відсутність члена Правління без поважних причин більш ніж на трьох засіданнях Правління; 3. Здійснення порушення навчальної дисципліни або Правил внутрішнього розпорядку ;
Стаття 10. Процедура виключення члена Правління.
Днем припинення членства в Правлінні є день винесення рішення Правління про виключення такого члена. Для ухвалення рішення необхідна присутність цього члена на засіданні Правління і заслуховування його пояснень щодо підстав виключення його з Правління. У разі неявки цього члена на засідання, який належним чином повідомлений або якщо повідомлені ним причини неявки визнані неповажними, Правління може ухвалити рішення про припинення членства без його присутності.
Стаття 11. Голова Правління
Голова обирається на засіданні Конференції зі складу Правління двома третинами голосів, шляхом таємного голосування терміном на один рік з правом подальшого переобрання. Кандидати на цю посаду зобов’язані подати письмову заяву на ім’я Голови Виборчої комісії не пізніше, ніж за два дні до виборів. З числа членів Правління Голова призначає першого заступника, заступників та секретаря. Повноваження Голови Правління припиняються достроково у разі: 1) Складання повноважень за його особистою заявою; 2) Втрати статусу студента Університету; 3) Висловлення недовіри Конференцією у зв’язку з визнанням його роботи незадовільною або відкликання нею через інші обставини, що унеможливлюють виконання Головою Правління своїх обов’язків.
Стаття 12. Повноваження Голови Правління
Голова Правління Студентського самоврядування Університету здійснює наступні повноваження: 1. Представляє Студентське самоврядування Університету у відносинах з іншими організаціями; 2. Може входити до складу Вченої ради Університету; 3. Має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації та органів студентського самоврядування Університету для здійснення своєї діяльності; 4. В межах своїх повноважень видає усні та письмові розпорядження, які є обов’язковими для виконання всіма органами Студентського самоврядування в Університеті; 5. Організовує проведення Конференцій; 6. Звітує від імені Правління перед Конференцією; 7. Скликає та веде засідання Правління; 8. Підписує акти, які приймає Правління; 9. Спрямовує і контролює діяльність Правління; 10. Ініціює питання про виключення члена Правління; 11. Призначає першого заступника, заступників та секретаря; 12. Вносить на затвердження Правління перелік комітетів та комісій; 13. Складає та вносить на затвердження Правління порядок денний його засідання; 14. Здійснює розподіл повноважень між першим заступником, заступниками та іншими членами Правління; В разі відсутності Голови його функції виконує перший заступник, а в разі його відсутності - заступники, секретар.
Стаття 13. Праваі обов'язки членів Правління Члени Правління мають право:
Брати участь у роботі Правління, використовуючи своє право голосу на засіданні Правління і засіданні відповідного комітету Правління, до складу якого він входить; 1. Обирати і бути обраним на керівні посади в Правління; 2. Вийти в установленому порядку з Правління; 3. Своєчасно одержувати інформацію про діяльність Правління; 4. Пропонувати питання для розгляду на Конференції, засіданнях Правління і відповідного комітету Правління, до складу якого він входить; 5. Вносити пропозиції і поправки до проектів рішень, що приймаються Конференцією, Правлінням та відповідним комітетом, до складу якого він входить, а також пропозиції щодо порядку голосування; 6. Висловлювати думку щодо діяльності членів Правління; 7. Брати участь у дебатах Конференції і засіданнях Правління та комітету, до складу якого він входить, ставити питання доповідаючому і головуючому на їх засіданні; 8. Брати безпосередню участь у будь-яких масових заходах, що проводяться за ініціативи чи за участю Студентського самоврядування Університету; 9. Бути присутнім на засіданні будь-якої студентської організації Університету з правом дорадчого голосу; 10. Оскаржити будь-які дії адміністрації Університету, посадових осіб структурних підрозділів і органів Студентського самоврядування, якщо вони обмежують його права чи принижують його гідність або ускладнюють досягнення цілей діяльності Студентського самоврядування Університету; 11. Користуватися іншими правами і законними інтересами, що не суперечать законодавству України і цьому Положенню. Члени Правління зобов'язані: 1. Дотримуватися норм цього Положення і прийнятих на його основі рішень Конференції, Правління та комітетів Правління; 2. Бути присутнім на всіх засіданнях Правління, а в разі відсутності з поважних причин, пояснити ці причини на наступному засіданні Правління та отримати інформацію щодо попередньо прийнятих рішень; 3. Брати активну участь у організації та реалізації масових заходів, що проводяться відповідно до програми діяльності Правління; 4. Безпосередньо брати участь у діяльності комітету Правління, до складу якого він входить; 5. Виконувати доручення Голови Правління вчасно і сумлінно; 6. Утримуватися від порушень прав і законних інтересів окремих студентів, студентської громади та адміністрації Університету; 7. Вживати всіх необхідних заходів для підвищення поваги студентів до органів Студентського самоврядування Університету; 8. Вживати заходів для припинення порушень студентами Статуту Університету і цього Положення. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів, якщо інше не передбачене цим Положенням.
Стаття 14. Відносини з ректоратом Університету та деканатами факультетів (інститутів)
Ректорат, декани (директори) факультетів (інститутів) мають право делегувати своїх представників для участі в роботі органів Студентського самоврядування з правом дорадчого голосу. Правління зобов’язане повідомляти ректорат та деканати про дату, час та місце проведення Конференції. Ректорат та деканати можуть проводити консультації з органами Студентського самоврядування з питань життєдіяльності студентської громади. Органи Студентського самоврядування можуть проводити різноманітні заходи спільно з ректоратом та деканатами. Правління має право вносити на розгляд ректорату та деканатів подання щодо матеріально-технічного забезпечення діяльності Студентського самоврядування, запрошувати представників ректорату та деканатів на заходи, що проводяться під егідою Студентського самоврядування. Правління інформує ректорат та деканати про результати проведених заходів органами Студентського самоврядування та студентськими організаціями. За погодженням з органом Студентського самоврядування в університеті приймається рішення про: - відрахування осіб, які навчаються в університеті, та їх поновлення на навчання; - переведення осіб, які навчаються в університеті за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб; - переведення осіб, які навчаються в університеті за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, на поселення осіб, які навчаються в університеті, в гуртожиток і виселення з гуртожитку.
Стаття 15. Профком студентів Університету
Щороку Правління та Профком можуть укладати та/або оновлювати угоду про спільну діяльність.
Стаття 16. Матеріально-фінансове забезпечення
З метою реалізації завдань, покладених на Студентське самоврядування, Правління має право використовувати наступні джерела матеріально-фінансового забезпечення: 1. Кошти, визначені Вченою радою університету в розмірі не менше 0,5 відсотка коштів спеціального фонду; 2. Кошти та майно, надані за державними програмами; 3. Спонсорські внески; 4. Інші джерела фінансування, що не суперечать чинному законодавству.
Розділ ІV Структурні підрозділи Правління Студентського самоврядування Університету

Стаття 17. Комітети Правління студентського самоврядування Університету
Комітети Правління Студентського самоврядування Університету є органами Правління Студентського самоврядування, що утворюються, реорганізуються та ліквідуються Головою Правління Студентського самоврядування Університету за згодою Правління. Комітет є єдиноначальним органом. Обов’язковим є утворення і функціонування наступних комітетів: 2. Освіти і науки; 3. Зовнішніх зв’язків; 4. З питань гуртожитків Університету; 5. Культурно-масовий; 6. Спортивний; Голови комітетів призначаються і звільняються Правлінням Студентського самоврядування. Головами комітетів можуть бути тільки члени Правління. З метою координації діяльності комітетів Голова Правління закріплює відповідальними за діяльність комітетів своїх заступників. На першому засіданні комітету призначається секретар. Строк повноважень комітетів дорівнює строку повноважень Правління.
Стаття 18. Завдання комітетів Правління
Комітети Правління реалізують наступні завдання: 1. Розробляють проекти діяльності та відповідні рішення Правління, готують висновки з цих питань; 2. В межах визначеної сфери діяльності організовують та реалізують заходи, направлені на задоволення потреб студентів Університету; 3. В межах визначеної сфери діяльності комітету здійснюють контроль за виконанням рішень Правління, Голови Правління та своїх рішень; 4. В межах сфери діяльності узагальнюють та систематизують пропозиції студентів та інших зацікавлених осіб; 5. Здійснюють інші повноваження відповідно до положень про комітети Правління;
Стаття 19. Організація роботи комітетів Правління
Організація роботи комітетів покладається на голів комітетів. Членами комітету за посадами є голови відповідних комітетів органів Студентського самоврядування факультетів (інститутів) Університету. До складу комітетів також може входити будь-який студент Університету, який подав письмову заяву Голові відповідного комітету про включення його до складу. Персональний склад комітетів затверджується Головою Правління за поданням Голів відповідних комітетів. Голова комітету в залежності від складності питання може поставити його на вирішення всім складом комітету або прийняти одноособове рішення. Рішення комітетів приймаються більшістю голосів від кількості членів комітету, що присутні на засіданні. Члени комітетів мають право: 1. Вносити пропозиції про розгляд на засіданні комітету будь-якого питання, що належить до відання комітету; 2. Брати участь в обговоренні рекомендацій, пропозицій, висновків у відповідній сфері діяльності; 3. Брати участь у роботі комітету; 4. Голосувати за те чи інше рішення або утримуватися від голосування; 5. За дорученням голови комітету представляти комітет у відносинах з іншими організаціями; Члени комітетів зобов’язані: 1. Бути присутніми на засіданнях комітету; 2. Брати участь у роботі комітету; 3. Дотримуватись порядку на засіданні комітету; 4. Виконувати розпорядження голови комітету; Комітети здійснюють планування своєї діяльності шляхом складання перспективних та поточних планів роботи. Секретарі оформлюють рішення комітетів відповідно до правил діловодства та направляють копію рішення до секретаря Правління Студентського самоврядування. Правила діловодства встановлює Секретар Правління Студентського самоврядування. Комітети є підзвітними та відповідальними перед Правлінням Студентського самоврядування Університету.
Стаття 20. Повноваження Голів комітетів Правління
Голови комітетів: 1. Головують на засіданнях комітетів; 2. Формують персональний склад комітетів та подають на затвердження Голові Правління Студентського самоврядування університету; 3. Офіційно представляють комітет у відносинах з іншими органами Студентського самоврядування; 4. Підписують протоколи засідань комітету; 5. Видають розпорядження з питань, віднесених до їх відання; 6. Визначають основні напрямки роботи комітетів; 7. Організовують роботу комітетів; 8. Виступають на засіданнях Правління з доповідями і співдоповідями з питань роботи комітету; 9. За згодою Голови Правління виключають члена комітету зі свого складу; 10. Здійснюють інші повноваження, які не суперечать актам органів Студентського самоврядування університету.
Стаття 21. Припинення членства в комітеті: Підставами припинення членства в комітеті є:
1. Добровільне складання повноважень; 2. Виключення; 3. Втрата статусу студента Університету. Підставами виключення з комітету є: 1. Систематичне порушення вимог данного Положення за наявності попередження про неприпустимість таких порушень; 2. Систематичний пропуск без поважних причин засідань комітету; Рішення про виключення приймається Головою комітету за погодженням з Правлінням. Днем припинення членства в комітеті є день ухвалення рішення про виключення такого члена. Для ухвалення рішення про виключення члена комітету необхідна присутність цього члена на засіданні і заслуховування його пояснень щодо підстав його виключення з комітету. Дана вимога не застосовується у випадках визнання причин нез’явлення такого члена на відповідне засідання неповажною. Наслідком виключення з комітету є переобрання Голови відповідного комітету на засіданні Студентського Парламенту факультету (інституту) або призначення тимчасово виконуючого обов’язки Голови відповідного комітету Головою Студентського самоврядування факультету (інституту).
Стаття 22. Комітет з питань гуртожитків
До складу комітету з питань гуртожитків за посадами входять голови студентських рад гуртожитків Університету. Діяльність комітету регулюється Положенням про студентську раду гуртожитку.
Стаття 23. Комісії Правління
Комісії Правління є органами Правління, що утворюються, реорганізуються та ліквідуються Головою Правління за згодою Правління. Комісія є єдиноначальним органом. У складі Правління можуть діяти постійні чи тимчасові комісії. Голова комісії призначається Головою Правління. Склад комісії затверджується Правлінням за поданням Голови Правління. Комісії приймають рішення простою більшістю голосів від її складу.
Стаття 24. Прес-служба Студентського самоврядування
Прес-служба Студентського самоврядування є структурним підрозділом Правління. До складу Правління з числа Прес-служби входять два представники. Діяльність Прес-служби регламентується Положенням про Прес-службу Студентського самоврядування Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
Розділ V Органи Студентського самоврядування факультетів (інститутів) Університету

Стаття 25. Система органів Студентського самоврядування факультетів (інститутів) Університету
Системою органів Студентського самоврядування факультетів (інститутів) є: 1. Студентський Парламент факультету (інституту); 2. Виконавчий орган Студентського самоврядування факультету (інституту);
Стаття 26. Студентський Парламент факультету (інституту)
Єдиним представницьким органом Студентського самоврядування факультету (інституту) є Студентський Парламент. Склад Студентського Парламенту формується відповідно до кількості учбових груп факультету (інституту). До складу Парламенту входять по два представники від кожної учбової групи факультету (інституту), які обираються шляхом таємного голосування. За пропозицією деканату або Голови Студентського самоврядування факультету (інституту) кількість делегатів від кожної з груп може бути змінено. Рішення про кількість представників приймається двома третинами від загальної кількості членів Виконавчого органу відповідного факультету (інституту). Членами Студентського Парламенту мають бути студенти відповідного факультету (інституту). Студентський Парламент є повноважним за умови обрання не менше двох третин від його складу. Студентський Парламент приймає рішення простою більшістю голосів від його загального складу, крім окремих випадків, встановлених цим Положенням.
Стаття 27. Організація роботи Студентського Парламенту
Студентський Парламент здійснює свою роботу у формі засідань, які проводяться два рази на рік: не пізніше останньої декади вересня і в останній декаді травня. Позачергові засідання Студентського Парламенту скликаються на вимогу декана (директора) відповідного факультету (інституту), Голови Правління Студентського самоврядування Університету за підтримки цієї вимоги двома третинами від загальної кількості членів Правління Студентського самоврядування, Голови Студентського самоврядування факультету (інституту) або однієї третини від загального складу Виконавчого органу, за умови підтримання такої ініціативи двома третинами від загальної кількості членів Виконавчого органу.
Стаття 28. Припинення повноважень делегатів Студентського Парламенту
Повноваження делегата Студентського Парламенту припиняються у разі: 1) Добровільного складання повноважень; 2) Втрати статусу студента Університету, крім випадків поновлення на навчанні в магістратурі; 3) Відкликання простою більшістю від загального складу академічної групи, із якої обирався представник.
Стаття 29. Повноваження Студентського Парламенту
Студентський Парламент факультету (інституту) здійснює наступні повноваження: 1. Приймає та розглядає адресовані йому пропозиції, звернення, скарги студентів, виносить по ним рішення; 2. Визначає основні напрямки діяльності Студентського самоврядування факультету (інституту); 3. Обирає зі свого складу, шляхом голосування, Голову Студентського самоврядування факультету (інституту); 4. За поданням Голови Студентського самоврядування факультету (інституту) затверджує Голів комітетів Виконавчого органу та Секретаря Студентського самоврядування факультету (інституту); 5. Заслуховує щорічні та поточні звіти Голови Студентського самоврядування факультету (інституту) про виконану роботу; 6. Розглядає та вирішує питання про вступ органу Студентського самоврядування факультету (інституту) до внутрішньодержавних і міжнародних спілок, організацій, союзів; 7. Затверджує символіку Студентського самоврядування факультету (інституту); 8. Ініціює та вирішує питання про припинення повноважень Голови Студентського самоврядування; 9. Виконує інші повноваження, що відповідно до Положення віднесені до його відання.
Стаття 30. Дострокове припинення повноважень Парламенту
Студентський Парламент може бути достроково розпущений деканом факультету або директором інституту якщо: 1. На першому черговому засіданні Студентського Парламенту не обрано Голову Студентського Самоврядування; 2. Засідання Студентського Парламенту не може розпочатися у строки встановлені цим Положенням .
Стаття 31. Виконавчий орган Студентського самоврядування факультету (інституту)
Виконавчий орган здійснює виконавчі функції Студентського самоврядування факультету (інституту), та є відповідальним і підзвітним Студентському Парламенту відповідного факультету (інституту). Він реалізує цілі та завдання Студентського самоврядування у період між засіданнями Студентського Парламенту. Виконавчий орган складається з Голови Студентського самоврядування, Першого заступника, Заступника, Голів комітетів Виконавчого органу та Секретаря. Виконавчий орган є повноважним у разі присутності на ньому простої більшості членів від його загального складу та приймає рішення простою більшістю голосів.
Стаття 32. Членство у Виконавчому органі
Кожний студент, присутній більше трьох разів на засіданні Виконавчого органу, автоматично набуває статусу члена Студентського самоврядування відповідного факультету (інституту). У разі відсутності члена Студентського самоврядування більш ніж на трьох засіданнях без поважних причин він може втратити цей статус. Рішення про виключення студента зі складу Студентського самоврядування приймається двома третинами голосів Виконавчого органу.
Стаття 33. Організація роботи Виконавчого органу
Виконавчий орган проводить свою роботу у формі засідань, які не рідше одного разу на тиждень скликаються Головою Студентського самоврядування факультету (інституту) або в разі його відсутності Першим заступником. У разі відсутності Першого заступника – Заступником.
Стаття 34. Повноваження Виконавчого органу
До відання Виконавчого органу відносяться наступні повноваження: 1. Реалізація цілей та завдань Студентського самоврядування Університету та факультету (інституту); 2. Затвердження сформованого Головою порядку денного засідання Виконавчого органу; 3. Прийняття та розгляд адресованих йому пропозицій, звернень, скарг студентів, винесення по ним рішення; 4. Заслуховування звітів голів комітетів про виконану роботу; 5. Організація та проведення вечорів відпочинку, конкурсів, дебатів, днів факультету, круглих столів, конференцій та інших культурних заходів; 6. Делегування представника до Студентської Ради гуртожитку, в якому проживають студенти відповідного факультету (інституту) і сприяння створенню відповідних умов для проживання студентів у гуртожитку та їх відпочинку; 7. Співробітництво зі студентами інших факультетів (інститутів) Університету, іншими навчальними закладами і організаціями; 8. Інформування студентів із питань наукового, спортивного, культурного та громадського життя; 9. Проведення соціологічних опитувань; 10. Здійснення інших повноважень, не заборонених законом та цим Положенням; 11. У разі необхідності створення комітетів та посад, не передбачених даним Положенням.
Стаття 35. Вибори Голови Студентського самоврядування факультетів (інститутів)
Вибори Голови Студентського самоврядування здійснюються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Вибори проводяться Виборчою комісією та повинні відбутися не пізніше останньої декади вересня. На останньому черговому засіданні Виконавчим органом факультетів № 6, 7, 9, 10 обирається склад Виборчої комісії у три члени зі складу Парламенту, а факультетів № 2,3,4 та Інституту підготовки кадрів для органів прокуратури України – у складі 5 осіб. Виборча комісія діє до обрання нового Голови. Виборча комісія зі свого складу обирає Голову та Секретаря. Виборча комісія проводить вибори, підраховує голоси та оголошує результати виборів. Кандидатом на посаду Голови Студентського самоврядування факультету (інституту) може бути лише член новообраного Парламенту. Кандидати на посаду Голови Студентського самоврядування зобов’язані подати письмову заяву на ім’я Голови Виборчої комісії не пізніше, ніж за два дні до виборів. Голова Студентського самоврядування обирається на засіданні Студентського Парламенту кваліфікованою більшістю у дві третини голосів від загальної кількості обраних делегатів. Якщо жоден кандидат на посаду Голови Студентського самоврядування не набрав кваліфікованої більшості у дві третини голосів, Головою Виборчої комісії оголошується повторне голосування за участю двох кандидатів, що набрали найбільшу кількість голосів. У цьому випадку обраним Головою Студентського самоврядування вважається той кандидат, який набрав відносну більшість голосів.
Стаття 36. Голова Студентського самоврядування факультету
Голова Студентського самоврядування (далі – Голова) керує діяльністю та головує на засіданнях Виконавчого органу, головує на засіданнях Студентського Парламенту. Голова складає свої повноваження з моменту оголошення Виборчою комісією про обрання нового Голови. Голова має Першого заступника та Заступника.
Стаття 37. Повноваження Голови Студентського самоврядування факультету
Повноваженнями Голови є: 1. Здійснення представницьких повноважень Самоврядування факультету (інституту); 2. Скликання засідань Студентського Парламенту, Виконавчого органу та головування на них; 3. Підписання актів, прийнятих Студентським Парламентом та Виконавчим органом; 4. Винесення наказів та розпоряджень у межах своєї компетенції; 5. Звітування від імені Виконавчого органу перед Студентським Парламентом; 6. Спрямування і контролювання діяльності Виконавчого органу; 7. Подання на затвердження Студентським Парламентом кандидатур на посади голів комітетів Виконавчого органу; 8. Призначення Першого заступника, Заступника Голови, секретаря та здійснення розподілу повноважень між ними; 9. Внесення ініціативи до Студентського Парламенту при вирішення питання стосовно припинення повноважень голів комітетів Виконавчого органу; 10. Затвердження Програми діяльності Виконавчого органу, внесення до неї змін та доповнень; 11. Формування та внесення на затвердження Студентського Парламенту порядку денного його засідань; 12. Формування та внесення на затвердження Виконавчого органу порядку денного його засідань; 13. Надання рекомендацій деканату відповідного факультету (інституту) щодо нагородження студентів за успіхи в науковій чи громадській діяльності, вручення їм відзнак чи премій.
Стаття 38. Дострокове припинення повноважень Голови Виконавчого органу
Повноваження Голови можуть бути достроково припинені Студентським Парламентом. Припинення повноважень ініціюється однією третиною від загального складу делегатів. Рішення про припинення повноважень приймається двома третинами від загального складу делегатів на позачерговому засіданні Студентського Парламенту.
Стаття 39. Повноваження Першого заступника і Заступника Голови Виконавчого органу
Перший заступник виконує всі повноваження Голови в разі його відсутності. У разі відсутності Першого заступника їх виконує Заступник. Перший заступник та Заступник Голови відповідно до розподілу функціональних повноважень: 1. розглядають конкретні питання щодо діяльності комітетів Виконавчого органу; 2. спрямовують та координують роботу комітетів Виконавчого органу.
Стаття 40. Секретар Виконавчого органу
Секретар Студентського самоврядування призначається Головою Студентсього самоврядування. Секретар веде протоколи засідань Виконавчого органу та Студентського Парламенту, що підписуються ним та Головою, або у разі його відсутності Заступником, що виконує повноваження Голови.
Стаття 41. Комітети Виконавчого органу
Робота Виконавчого органу проводиться у наступних комітетах: 1. Освіти і науки; 2. Інформаційний; 3. Зовнішніх зв’язків; 4. З питань гуртожитків; 5. Культурно-масовий; 6. Спортивний; 7. Благодійності. Створення інших комітетів допускається у разі ініціювання цього питання на засіданні Виконавчого органу Головою Студентського самоврядування факультету (інституту) або третини від загальної кількості членів Виконавчого органу та підтримання цієї ініціативи двома третинами членів. Голова відповідного комітету формує його персональній склад за погодженням із Головою Студентського самоврядування відповідного факультету (інституту). Голова відповідного комітету відповідає за розробку Програми діяльності Виконавчого органу у відповідній сфері. Голова відповідного комітету забезпечує реалізацію завдань та цілей Студентського самоврядування та Програми діяльності Виконавчого органу у відповідній сфері, за що несе персональну відповідальність перед Головою самоврядування факультету (інституту) та Студентським Парламентом.
Стаття 42. Припинення повноважень голів комітетів Виконавчого органу
Повноваження Голів комітетів Виконавчого органу припиняються у разі: 1. Добровільного складання повноважень; 2. Виключення Парламентом за поданням Голови; 3. Втрати статусу студента Університету.
Розділ VI Прикінцеві та перехідні положення

Стаття 43. Символіка Студентського самоврядування Університету
Символами Студентського самоврядування є емблема, девіз, гімн та прапор. Правління Студентського самоврядування має свою печатку.
Стаття 44. Внесення змін і доповнень до Положення
Право внесення змін і доповнень до чинного Положення є винятковою компетенцією Конференції. Правом внесення проекту про внесення змін та доповнень до Положення володіє Правління Студентського самоврядування. Третина від загального складу Правління ініціює розгляд цього питання на засіданні Правління, а ініціатива має бути підтримана двома третинами від загального складу Правління. Рішення про внесення змін та доповнень до Положення приймається на Конференції двома третинами голосів від загальної кількості делегатів, присутніх на ній.
Стаття 45. Порядок набуття чинності
Положення набуває чинності з моменту його затвердження на Конференції. Виконавчим органам Студентського самоврядування факультетів (інститутів): 1. Протягом двох тижнів з дня затвердження цього Положення привести у відповідність з цим Положенням діяльність органів Студентського самоврядування факультетів (інститутів); 2. Подати перелік комітетів із зазначеням їх Голів для формування персонального складу відповідних комітетів Правління Студентського самоврядування університету.

Повернутись на попередню сторінку